مداخلات روانشناختی مربوط به علایم و نشانه های برجسته بیماران اعصاب و روان

مداخلات روانشناختی مربوط به پرحرفي دربيمار مانيك

1-    بيماردرفازمانيك به علت كاهش اعتماد به نفس تمايل دارد مركزتوجه باشد بنابراين رفتاري نكنيد كه موجب تقويت اين خواسته بيمارباشد.a2-    به علت كاهش دامنه توجهي اين بيماران قادرنيستنداطلاعات زيادي را  يكباره دريافت كنندبنابراين بايداطلاعات به قسمت هاي كوچك تقسيم شودوازبيمارخواسته شودخلاصه اي ازپيام هايي راكه به اوداده شده تكراركند تامتوجه درك بيمارازصحبت هاي خود شويدوحتي الامكان براي اين بيماران ازجملات ساده وشفاف استفاده شود.
3-    سخنان فردمانيك ممكن است سريع وآبكي يادچارپرش افكارباشد كه دراين هنگام روان پرستاربايدارتباط را باز نگه دارد وبه بيمارگفته شود آهسته تر صحبت كن چون دنبال كردن سخنان شمابراي من دشواراست.
4-    عدم تقويت رفتارلطيفه گويي و خنداندن ديگران .
مداخلات روان شناختی مربوط به اختلال خواب دربيمار افسرده
1.    براي يك خواب بهتردرطول شب بهتراست بيماراز خواب هاي كوتاه درطول روز منع شود.
2.    برنامه اي منظم براي فعاليت هاي بدني مثل ورزش و دويدن درحياط براي بيماردر نظر گرفته شود.
3.    مصرف نوشيدني هاي كافئين دار مثل چاي ، كولا ، قهوه وشكلات  قبل ازخواب توسط بيمار محدودشود.
4.    استفاده ازنوشيدني هاي گرم مانند شيرو مصرف غذاي سبك ومختصرقبل ازخواب.
5.    استحمام قبل ازخواب.
6.    محيط آرام وراحتي جهت خواب بيمار فراهم شود.
7.    اگربيمار نا آرام است كمي كنار اونشسته وبا اوصحبت شود ودرصورت امكان به جايي  كه احساس امنيت بيشتري مي كند انتقال داده شودوچراغ خواب كوچكي برايش روشن  شود تا ازترس اوكاسته شود.
8.    وسايل خواب راحت دراختيار بيمار قرارداده شود.
9.    از روش هاي آرام سازي مانند ماسا‍‍‍ژ پشت و تصويرسازي هدايت شده وموزيك ملايم   هنگام خواب استفاده شود.
درنهايت اگرروش هاي بالامؤثرنبود به پزشك مربوطه اطلاع داده شود.
مداخلات روانپرستاری مربوط به كاتاتونيا دربيماراسكيزوفرنيا
1.    ثبت دقيق آب والكتروليت ها و جذب ودفع بيمار.
2.    مراقبت ازنظر پيشگيري ازبروز زخم بستر .
3.    مراقبت وپيشگيري ازآسيب رساندن به ديگران درنوع بهت زده وتهييج شده.
4.    برقراري ارتباط با بيمار علي رغم عدم برقراري ارتباط بيمار.
5.    جلب اعتمادبيمار.
6.    .جلوگيري از موردتمسخرقرارگرفتن اين بيماران توسط اطرافيان.
مداخلات روان شناختی مربوط به هذيان دربيماراسكيزوفرنيا
1.    درمرحله حاد يك وضعيت آرام باحداقل محرك ها فراهم شود.
2.    قلمرو خصوصي بيمارحفظ شود وازلمس كردن بيمار بدون توجه قبلي اجتناب شود.
3.    محيط امن وبه دور ازهرگونه خطر براي بيمار فراهم شود.
4.    درصورت امكان جهت جلب اعتماد بيمار مراقب ثابت براي اوانتخاب شود.
5.    بيمارعلي رغم داشتن اعتقادات غلط پذيرفته شود وبه اوحق داده شودكه با  چنين اعتقادي بايدوحشت زده باشدورفتارآزاردهنده ازخودبروزدهد لذاازسرزنش كردن ، مسخره كردن ،توهين وقضاوت عجولانه اجتناب شود.
6.    توهم وهذيان بيمار به هيچ وجه تاييد يا ردنشودواگربيمارنظر پرستار رادرمورد افكارش جويا شدمي تواندبه اوبگويدمن چنين اعتقادي ندارم يا قبولش براي من مشكل است.
7.    تماس چشمي با بيمار برقرار شود.
8.    ازهرگونه بحث وگفتگوبه منظورتغييراعتقادغلط بيماراجتناب شودزيرا اوپذيرش لازم جهت قبول دلايل پرستاررا نداردوممكن است موجب قاطعيت بيشتردرموردهذيان بيمارشود.
9.    پرستاربه نگراني هاي بيماردرموردهذيانش گوش فرادهد.

10.    اگربيمارهذيان هايي راشرح مي دهد كه مسخره وخنده داربه نظرمي رسد نبايدموردتمسخرقرارگيرد زيرااين كار نشانه بي احترامي به بيماراست.
11.    ازمحيط درماني شامل امنيت محيطي وفعاليت هاي سودمندوآموزش هاي مهارت هاي اجتماعي استفاده شود.
12.    به پيشرفت هاي مددجو بازخورد مثبت داده شود.
13.    مددجوبه شركت درفعاليت هاي دونفره تشويق شودو سپس درصورت تحمل ،مددجودرگروه هاي بزرگتر شركت داده شود.
هذيان هابه تدريج بامصرف منظم داروسست مي شودوبيمارپس ازمدت كوتاهي نسبت به افكارخود دچارشك ودودلي مي شود.پرستارمي تواند  اين شك ودودلي بيمارنسبت به افكارشرا بيشتركندو شواهدي كه اعتقاد هذياني بيماررارد مي كنددراختيارش بگذارد.
مداخلات روان شناختی مربوط به كا نورژن دربيماراسكيزوفرنيا
           عواملي كه باعث كاهش موفقيت دردرمان مي شود:
1.    كوشش براي قبولاندن به بيماركه مشكلات رواني اجتماعي اوباعث اين حالات مي شود زيرابيماردرشرايطي نيست كه بتوانداين موضوع رادرك كند.
2.    برخوردمقابله اي بابيمار: مقابله كردن بابيماردرموردعدم وجودمشكل ،منجر به كاهش اعتماد وهمكاري بيمارخواهد شد.
3.    بحث بابيماردرباره علت بيماري .
عواملي كه باعث افزايش موفقيت دردرمان مي شود:
1.    برقراري ارتباط همدلانه بابيمار.
2.    رابطه مقتدرانه بابيمارداشتن :اين فرايندمحصول دانش وتمرينات مكررو مهارت است.
3.    تامين محيطي امن براي تسهيل رها كردن علايم :بهتراست حتي الامكان بيمارتنها گذاشته شود.
4.    تجربه نشان داده است بيماردرغياب وابستگانش مقاومت كمتري نشان  مي  دهدو با سهولت بيشتري علايم رارها مي كند.
5.    دستكاري محيط : تا حدممكن عوامل آزاردهنده ازمحيط زندگي بيمارحذف
شود مثال : توصيه به همراهان درموردعدم توقعات بيش ازتوانايي بيمارو      
يا ايجادمحيطي ايمن تربراي بيمار.
بازكردن راه هاي ارتباطي ديگربه منظوركاهش سودثانويه. به عنوان مثال  به همراهيان توصيه شودزماني كه بيمارخوب است وعلامت ندارد به اوتوجه بيشتري نشان دهندوبه تامين نيازهاي اوبپردازندولي وقتي شروع   به علامت سازي كرداين توجهات وامتيازات كمترشود.                                                                        
درنهايت به پزشك مربوطه اطلاع داده شود.
مداخلات روان شناختی  درپرخاشگري دربيماراسكيزوفرنيا به علت هذيان گزندوآسيب
1.    به تنهايي نبايد درمقابل بيمارخشمگين قرارگرفت.
2.    درابتدا ازنزديك شدن به بيمارودست زدن به اواجتناب شود چون اين رفتارممكن است موجب تحريك بيشتربيمارشود واگربدبين باشدموجب افزايش خشم مي شود.
3.    بايدسعي نموداحساسات بيماردرك شودوبه اوفرصت داده شودتا باصحبت مشكل خودرابيان كندبراي اين منظور نشان دادن همدردي وبيان احساسات بيماراست.
4.    بابيماربه گونه اي رفتارشودكه نشان دهنده پذيرش بيمارباشد،گويا به اوحق داده مي شودكه ازچيزي نگران باشد.
5.    به بيمارنشان دهيد كه اورادوست داريد ودرصددكمك به اوهستيد كساني كه تحمل كمتري دارند بهتراست بابيمارروبرو نشوند زيراعصبانيت آنها شعله خشم بيمار رابيشترمي كند.
6.    اگربيمارشروع به گريه كردن كردبه اواجازه داده شودتا احساسات خودرا تخليه كند .
7.    موقع قرارگرفتن درمقابل بيمارراه خروج براي خوددرنظرگرفته شود تادرصورت حمله بيماربتوان به موقع محل راترك كرد.
8.    پس ازفروكش كردن خشم بيماربهتراست درصورت تمايل بيمارازاوخواست ازكساني كه موردحمله اوقرارگرفته اندياترسانده شده اند عذرخواهي كند.
9.     سعي شود ازبرخوردهاي كلامي وغيركلامي سرزنش آميزپرهيزشود.
درصورتيكه پرخاشگري بسيارشديد است وبااقدامات فوق الذكرقابل كنترل نيست طبق دستورپزشك ازدارو يامهارفيزيكي استفاده شود.

مداخلات روان شناختی   مربوط به كاهش مراقبت ازخود دربيمارافسرده
1.    شركت دادن بيماردرامر شست وشوونظافت شخصي مانند شانه كردن موها وشست وشوي دست وصورت ومسواك زدن و حمام كردن.
2.    درصورت موفقيت بيماردرامرنظافت شخصي مورد تشويق قرارگيرد.
لازم است كه فعاليت هايي كه انجام آن براي بيمارمشكل است به صورت عيني براي وي انجام داد مانند دادن قاشق به دست بيماري كه غذا نمي خورد
مداخلات روان شناختی  در دليريوم
1.    روانپرستاري خوب دراين بيماران موضوع تعيين كننده دربهبود بيماري است .
2.    پيشگيري ازصدمه خوردن يا آسيب ديدن بيمارمانندسقوط ازتخت .
3.    ارتقاء جهت يابي بيمار: تحريكات مناسب (نه كم ونه آزارنده )ويادآوري برخي ازموارد فراموش شده به بهبودسيربيماري كمك مي كند مثلا (حالا چه وقتي است يا اين فرد چه  كسي است )
4.    پيشگيري از آسپيراسيون .
5.    تغذيه درفواصل متعدد وبا مقاديركم.
6.    مراقبت مستمرازجهات مختلف مانند آسيب رساندن به خود وبيقراري .
7.    درصورتي كه بيمارازعينك و سمعك استفاده مي نموده است اين وسايل براي او به كاربرده شود.
8.    دربيماراني كه عواطف ناپايداردارند حضوريك همراه خوب بيش از تجويز داروها مؤثر است.
9 .ايجادمحدوديت فيزيكي تاثيرمنفي دارد وباعث وخامت بي قراري بيمارمي گردد وممكن است موجب خفگي وآسپيراسيون بيمارگردد.
مداخلات روان شناختی  مربوط به اشكال درپنداشت ازخوددر بيمار افسرده
1. كمك به بيمارتاتوانايي هاي خودرادرزمينه هاي مختلف شناسايي كند.به اين منظورشركت درجلسات كاردرماني وگروه درماني جهت شناخت توانايي هاي بيماروعلاقه مندي اومفيداست.
2. داشتن برنامه روزانه جهت انجام فعاليت ها به طوري كه بيماردرطول روزكارهاي مشخصي براي انجام دادن داشته باشد واحساس بي حوصلگي وبيكاري نكند.
3.  فعاليت هايي كه امكان شكست درآن ها زياداست به بيمارمحول نشود.
4. شرايط به گونه اي فراهم شود كه بيمار بتواند فعاليت ها رابا موفقيت به پايان ببرد وبازخورد مثبت و تشويق دريافت نمايد.
مداخلات  روان شناختی مربوط به انزواي اجتماعي دربيماراسكيزوفرنيا
1.  به بيمارنشان دهيدبه عنوان يك انسان مورداحترام است.
2. روانپرستاربايدبه همراه بيماردرفعاليت هاي گروهي كه ممكن است براي بيمارمشكل وترس آور باشدشركت كندواوراموردحمايت قراردهد.حضورفردي قابل اعتماد به همراه بيمارموجب احساس اعتماددربيمارمي شود.
3. بيماربه بيان احساسات وعلت انزواطلبي اش تشويق شود.
4. ساعات ملاقات بيشتري براي بيمار اختصاص داده شود.
5. به منظوربرقراري ارتباط با بيمارمي توان دراتاق بيماربه كاري مشغول شدمثلا مجله خوانديا حتي درسكوت اوشريك شد ويادرصورت تمايل بااو قدم زد يا بازي كرد.
7. زماني براي نشستن وصحبت كردن بابيماراختصاص داده شودوبه بيمارمسئوليت هاي ساده داده شود ودرقبال انجام آنها بيمارتشويق شود.
8. .تحريكات محيطي افزايش داده شود مثلا ازوسايلي مانندساعت ،راديو وتلويزيون براي بيماراستفاده شود.
9. بيماربه شركت درفعاليت هاي گروهي تشويق شود وخانواده ودوستان به حفظ دوستي و ارتباط بيشتربابيمارتشويق شوند.
مداخلات روان شناختی مربوط به اختلال درمراقبت ازخود دربيماراسكيزوفرنيا
1. بيمارتشويق شود تافعاليت هاي روزانه زندگي رادرحدتوان خودانجام دهد مثلا در   امرنظافت ازاوخواسته شودصابون رابياورد ودرعوض كردن لباس كمك نمايدوبه محض پاسخ مثبت مورد تشويق قرارگيرد.
2. كارهاي مستقل بيمارشناسايي وتشويق شود.
3. به بيمارنشان داده شود كه چگونه مي تواند فعاليتي راكه برايش مشكل است انجام دهد مثلا قاشق غذا در دست بيماري كه غذا نمي خورد قرارداده شودوبه اوگفته شودكمي از  غذا را بخورد.
4. اگربيماربه دليل سوء ظن يا ترس ازمسموم شدن ازغذا خوردن امتناع مي كندپرستار  سعي   كند ابتدا مقداري ازغذا را بخورد تاظن بيماربرطرف شودودرمواردشديد بايدغذاهاي كنسروشده به بيمارداده شود.
مداخلات روان شناختی دراختلال دمانس
1.    به طورواضح اتاق بيمار با نام او مشخص شود.
2.    بيماربه حفظ مالكيت شخصي دراتاق خودتشويق شود.
3.    درشب ازنورچراغ استفاده شود.
4.    ساعت و تقويم دراختيار بيمار قرارداده شود.
5.    براي بيمارروزنامه تهيه شود.
6.    به صورت كلامي ومكرر بيمارنسبت به محيط خود آگاه شود.
7.    بيماربه خودش شناسانده شود.
8.    برقراري ارتباط مثبت با بيمار.
9.    درمكالمات ازصداي پايين استفاده شود.
10.    ازضمايراستفاده نشود.
11.    ازسؤالات بسته (بلي وخير) استفاده شود.
12.    ميزان خواب بيمار درشب افزايش داده شود.
13.    بي قراري وسردرگمي  بيمار كاهش داده شود.
14.    نياز به مسكن ها و آرام بخش ها كاهش داده شود.
15.    مكانيسم هاي مقابله اي ودفاعي دربيمارتقويت شود.
16.    گذشته زندگي براي بيمار يادآوري شود.
مداخلات  روان شناختی مربوط به توهم دربيماراسكيزوفرنيا
1.     علايم توهم دربيمار( قيافه گوش كردن به چيزي به خودگرفتن باخودصحبت كردن يا خنديدن ومتوقف شدن درحين صحبت كردن ) موردمشاهده قرارداده شود.
2.     وقتي بيمارازتوهم خودحرف مي زند نبايدبا ناباوري بابيماربرخورد شود ودرمورد توهمات بيمارقضاوت نشود.
3.     توهم بيمارتقويت نشود و پرستاربايدبه بيماربفهماند كه موافق ادراكات اونيست مثلا بگويد هرچندمي دانم صداها براي شما واقعي است ولي من هيچ صدايي را   نمي شنوم.
4.     سعي شودراهي براي برقراري ارتباط  بيماربا واقعيت پيداشود: مثلا چيزي كه به آن علاقه مند است دراختيارش قرارداده شودوفعاليت هايي براي اودر نظرگرفته شود وبه بيماراجازه داده نشود كه بيش ازحد دردنياي خيال غرق شود.
5.       وقتي بيماردچارتوهم است  تنها گذاشته نشود.
   6 . با برقراري ارتباط صحيح با بيمارتوهمات آمرانه ودستوري كه منجربه پرخاشگري ورفتارخشونت آميز مي شود شناسايي و كنترل شود.
رامین تقوی کارشناس مسئول روان شناسی بیمارستان ایثار (زمستان 94)

Learn to play poker How To Play Poker and the best poker site is party poker

یادداشت هفته

شهدا از نگاه  حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی

ادامه مطلب...
Copyright © 2019 , ArtaData.ir. All Rights Reserved
کلیه حقوق و مطالب این سایت متعلق به بیمارستان ایثار شهید پاریاب می باشد و هر گونه اقتباس یا برداشت از آن با ذکر ماخذ بلامانع می باشد